Op weg naar een wereld zonder aids

Subsidiemogelijkheden

Aidsfonds heeft als missie: 'naar een wereld zonder aids'. Daarom kent Aidsfondssubsidie toe aan veelbelovende, vernieuwende projecten. In principe kun je alleen subsidie aanvragen in het kader van een oproep. Als er een lopende oproep is tot het indienen van voorstellen, kun je dat op deze pagina lezen. 

Hier vind je ook informatie over alle gift- en subsidievormen die Aidsfonds kent om de nationale en internationale aidsbestrijding te stimuleren. Aan de subsidieaanvraag zijn voorwaarden verbonden.

Hiv-projecten in Nederland

Aidsfonds subsidieert projecten om de aidsbestrijding in Nederland te versterken. Ieder jaar selecteren we thema's die dringend om aandacht vragen.

De subsidieronde 2017 is gesloten.

Heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar subsidie@aidsfonds.nl

Wetenschappelijk hiv-onderzoek

Sinds 2002 steunt Aidsfonds wetenschappelijk onderzoek naar hiv en aids in Nederland. Hoe meer wetenschappelijke kennis, hoe eerder het einde van aids in zicht komt. Dit gebeurt door middel van subsidierondes, die gefinancierd worden uit de bijdrages van onze geweldige donateurs!

Subsidiebeleid wetenschappelijk onderzoek Aidsfonds

Het subsidiebeleid wetenschappelijk onderzoek vloeit voort uit de organisatiestrategie "Geen tijd te verliezen" en het huidige beleid Subsidiebesteding wetenschappelijk onderzoek 2015 - 2020. In ons streven naar een wereld zonder aids in 2030 is wetenschappelijk onderzoek een essentieel onderdeel. In einddoel 4: ‘genezing van hiv’ willen wij bijdragen aan de genezing van hiv door € 10 miljoen te werven en mobiliseren voor baanbrekend wetenschappelijk onderzoek. Wetenschappelijk onderzoek kan ook nodig zijn om onze andere doelen, zoals nul nieuwe hiv-infecties in Nederland, te bereiken.


Kennis en producten toegankelijk en betaalbaar voor iedereen

Aidsfonds is van mening dat toegang tot de resultaten en producten die voorvloeien uit onderzoek voor iedereen van groot belang is. Zowel voor de eigen achterban, die ontwikkelde kennis wil inzien en wil weten waar de investeringen toe leiden, als voor wetenschappers en professionals die deze kennis kunnen gebruiken om verder onderzoek te doen en de doorontwikkeling naar bruikbare toepassingen te versnellen. Daarom onderschrijft Aidsfonds de 'Open Science' beweging en het Open access  standpunt van de samenwerkende gezondheidsfondsen (SGF). Dit betekent onder andere dat wij onze onderzoekers verplichten om hun artikelen in 'Open Access' tijdschriften te publiceren (tenzij er bijzondere redenen zijn om hiervan af te wijken) en in onze subsidievoorwaarden artikelen over Open Source, Open Access en toegang tot beschikbare en betaalbare producten (waaronder medicijnen) hebben opgenomen.

Lopende subsidieronden:

Subsidieronde 'Translationeel onderzoek naar hiv-genezing'

Het programma 'Translationeel Onderzoek 2: Bench to Bedside 2018' is geopend. In deze subsidieronde gaat Aidsfonds samen met ZonMw op zoek naar translationeel onderzoek dat bijdraagt aan hiv-genezing.

We moedigen onderzoekers ook aan om publiek-private samenwerkingsprojecten in te dienen. Deze worden dan medegefinancierd door Health~Holland.

Aanvragen kun je indienen via ZonMw. De deadline voor vooraanmeldingen is 27 september 2018.

Ben je van plan om in te dienen? Dan horen we dat graag via mail.


Subsidieronde 'Translationeel onderzoek 2' algemeen:

Tevens heeft ZonMw een programma 'Tranlationeel onderzoek 2' geopend waar projecten anders dan gericht op hiv-genezing ingediend kunnen worden. De deadline voor vooraanmeldingen is 27 september 2018. Meer informatie is te vinden op de website van ZonMw.


Subsidieronde 'Public-private partnership for HIV CURE'

De subsidieronde 'Public-private partnership for HIV Cure' is geopend. In deze subsidieronde gaat Aidsfonds samen met Health~Holland op zoek naar onderzoek dat bijdraagt aan hiv-genezing waarbij onderzoekers samenwerken met private partijen. Denk hierbij aan bio-tech bedrijven, ICT/ data, medische producten (inclusief apps) en farmaceutische bedrijven. Internationale samenwerkingen zijn van harte welkom. De deadline voor dit programma is 30 oktober 2018. Meer informatie is te vinden op de Engelstalige website van Aidsfonds


Ben je van plan om in te dienen? Dan horen we dat graag via mail.

Internationale aidsbestrijdingsprojecten

Aids is in veel ontwikkelingslanden een groot probleem. Wereldwijd krijgen groepen die het hardst getroffen zijn nog steeds onvoldoende toegang tot preventie, zorg, behandeling en ondersteuning. Aidsfonds richt zich bij het ondersteunen van deze kwetsbare groepen met name op vernieuwende projecten. De Raad van Bestuur van Aidsfonds stelt jaarlijks prioriteiten vast. Oproepen voor voorstellen voor internationale projecten publiceren we op de Engelstalige websiteHeb je vragen, stuur dan een e-mail naar grants@aidsfonds.nl.

Aidsfonds steunt kleine, veelbelovende projecten die buiten ons beleid vallen

Niet alle projectideeën vallen binnen de voorwaarden van de subsidierondes van Aidsfonds. Aidsfonds maakt geld vrij om kleine veelbelovende projecten toch te kunnen steunen. We werken met twee rondes. Bijgaand vindt u het aanvraagformulier.

Subsidierondes: 1 juni  en 1 oktober 2018
Budget per subsidieronde:  maximaal € 35.000


De formele criteria waaraan een smallgrantaanvraag moet voldoen

  • Het belangrijkste thema moet hiv of aids zijn.
  • het aangevraagde bedrag mag niet hoger zijn dan € 10.000,-
  • de activiteit mag niet vallen binnen reguliere financieringskaders.
  • Het project moet gericht zijn op Nederland.


De afwegingen

  • De ernst van het probleem.
  • het relatieve belang van de doelgroep voor het stoppen van hiv en aids.
  • het vernieuwende of aanvullende karakter van de activiteit.
  • het bereik in vergelijking met de kosten.
  • de kans dat het project na afloop wordt vervolgd.
  • de publiciteit voor Aidsfonds.


Advies en besluitvorming

De Raad van Bestuur van Aidsfonds beslist. De manager Subsidieprogramma adviseert, daarbij bijgestaan door haar medewerkers.

Individuele hiv-hulpverlening

Ziek zijn brengt vaak extra kosten met zich mee. Voor mensen met hiv, die door hun ziekte in financiële problemen dreigen te komen, kan Individuele Financiële Bijdragen van Aidsfonds bijspringen. Het gaat veelal om kosten die een gevolg zijn van hiv en die niet worden vergoed via bijvoorbeeld een teruggave van de belasting voor chronisch zieken of bijdrages op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

 

Meer informatie over individuele hiv-hulpverlening

Aidsfonds gebruikt cookies om het bezoek (geanonimiseerd) te analyseren om verbeteringen aan te brengen. Indien je hiermee akkoord bent, hoef je je voorkeuren niet te wijzigen. Meer informatie