Subsidiemogelijkheden

Aidsfonds heeft als missie: 'naar een wereld zonder aids'. Daarom kennen we subsidie toe aan veelbelovende,  vernieuwende projecten. In principe kun je alleen subsidie aanvragen in het kader van een oproep. Als er een lopende oproep is tot het indienen van voorstellen, kun je dat op deze pagina lezen.

Hier vind je ook informatie over alle gift- en subsidievormen die Aidsfonds kent om de nationale en internationale aidsbestrijding te stimuleren. Aan de subsidieaanvraag zijn voorwaarden verbonden. Bij toekenning van subsidie zullen deze Terms & Conditions gelden.

Hiv-projecten in Nederland

Lopende subsidieronde(n)

 • Subsidieronde Vernieuwingsprojecten 2020/2021: "Nederland naar nul nieuwe hiv-infecties tijdens de coronapandemie"

 

Aidsfonds stelt zich ten doel om Nederland naar nul nieuwe hiv-infecties te krijgen. Hierdoor investeren we in het verbeteren van preventie en testen, maar ook in de zorg en ondersteuning. In 2020 is iedereen overvallen door de coronacrisis. De crisis heeft grote gevolgen voor het soa- en hiv-werkveld, of dat nu de huisartspraktijk, de GGD of het hiv-behandelcentrum is.
Aidsfonds vindt het belangrijk om de ‘Nederland naar 0!’-ambitie urgent te houden. Juist nu. Gezien de extra druk die Covid-19 veroorzaakt is het nog belangrijker om de beschikbare middelen en capaciteit slim in te zetten.

In 2020/2021 stellen we een bedrag van in totaal € 200.000,- beschikbaar voor projecten die een bijdrage leveren aan Nederland naar nul nieuwe hiv-infecties, rekening houdend met de belemmeringen en kansen van de coronapandemie.

Wat we zoeken
Wij vragen om voorstellen voor praktijkprojecten die de kwaliteit verbeteren van de hiv-preventie, -testen en -zorg door voort te bouwen op ervaringen die zijn opgedaan tijdens de coronapandemie. De voorstellen dienen rekening te houden met beperkingen én mogelijkheden veroorzaakt door corona.
Aidsfonds biedt subsidie voor innovatie en bewijsvoering, denk aan projecten waarbij best-practices en concrete resultaten worden gecombineerd.

Wie er kan aanvragen
Van de hoofdaanvrager vragen we aantoonbare ervaring met het onderwerp hiv. We gaan ervan uit dat de hoofdaanvrager een gezondheidsbevorderend instituut, een GGD, een huisartsenpraktijk, een zorginstelling of een belangengroep is.

 

 •  Beschikbare budget voor deze subsidieronde: € 200.000,-

 •  Aan te vragen financiering projectvoorstel: € 25.000 - € 50.000,-

 •  Looptijd per project: Maximaal 12 maanden (uiterlijke startdatum 1 april 2021)

 

De uiterste termijn voor het indienen van een aanvraag is maandag 14 december 2020, 12:00 uur


Hoe u kunt indienen

Onderzoeksvoorstellen dienen te worden ingediend via het online aanvraagformulier, te vinden in ons aanvraagportaal: https://aidsfonds.grantplatform.com

 • Na het creëren van uw account ontvangt u een activeringsmail in uw e-mail; klik op ‘activeren’ om uw account te kunnen gebruiken.
 • Klik na het inloggen op ‘Start aanvraag’ (Start application) en selecteer Hoofdstuk (Chapter) ‘Aidsfonds’, Categorie (Category) ‘Aidsfonds - 2020 Nederlands naar nul tijdens de coronapandemie’


Meer informatie kunt u vinden in de oproep “Aidsfonds’ oproep voor Vernieuwingsprojecten 2020/2021", waarin u ook de criteria voor de aanvraag kunt vinden. Wij verzoeken u dit document aandachtig door te nemen, omdat de criteria strikt gehanteerd zullen worden.


Heeft u vragen? Mail dan naar subsidies@aidsfonds.nl


Documenten:

 1. Aidsfonds’ oproep voor Vernieuwingsprojecten 2020/2021
 2. Voorbeeld aanvraagformulier

 

Wetenschappelijk hiv-onderzoek

Sinds 2002 steunt Aidsfonds wetenschappelijk onderzoek naar hiv en aids in Nederland. Hoe meer wetenschappelijke kennis, hoe eerder het einde van aids in zicht komt. Dit gebeurt door middel van subsidierondes, die gefinancierd worden uit de bijdrages van onze geweldige donateurs!


Subsidiebeleid wetenschappelijk onderzoek

Het subsidiebeleid wetenschappelijk onderzoek vloeit voort uit de organisatiestrategie "Geen tijd te verliezen" en het huidige beleid Subsidiebesteding wetenschappelijk onderzoek 2015 - 2020. In ons streven naar een wereld zonder aids in 2030 is wetenschappelijk onderzoek een essentieel onderdeel. In einddoel 4: ‘genezing van hiv’ willen wij bijdragen aan de genezing van hiv door € 10 miljoen te werven en mobiliseren voor baanbrekend wetenschappelijk onderzoek. Wetenschappelijk onderzoek kan ook nodig zijn om onze andere doelen, zoals nul nieuwe hiv-infecties in Nederland, te bereiken.


Lopende subsidieronden wetenschappelijk hiv-onderzoek

 • Subsidieronde Cohorts for HIV cure

In 2018 en 2019 heeft Aidsfonds €7.4 miljoen gemobiliseerd voor (onderzoeks)projecten die bijdragen aan het versnellen van een hiv-genezing.
Momenteel is er (nog) geen genezing beschikbaar, maar we zijn ervan overtuigd dat de komende jaren stappen zullen worden gezet om van laboratoriumwetenschap naar klinische studies te komen. Ter voorbereiding hierop streven we naar een vruchtbaar Nederlands klimaat door te investeren in de basisinfrastructuur voor cohorten.

Dankzij onze donateurs is in 2020 een budget van € 1.100.000 beschikbaar voor deze call.

Met deze oproep streeft Aidsfonds naar een versnelling in het vinden van een hiv-genezing door te investeren in de basisinfrastructuur voor cohorten

 

We zijn specifiek op zoek naar cohorten die een belangrijke bijdrage zullen leveren aan het versnellen van een hiv-genezing. Alleen voor bestaande cohorten kan subsidie worden aangevraagd, waarbij financiering kan worden gebruikt voor voortzetting en/of uitbreiding van het bestaande cohort.

Onderzoek en analyse van cohorten zijn uitgesloten van deze oproep.

Voor deze ronde:

 • Dient de aanvrager verbonden te zijn aan een Nederlandse organisatie die verantwoordelijk is voor (onderzoek met) bestaande hiv-genezingscohorten.
 • Kunt u financiering voor uw cohort aanvragen voor in totaal €350.000,- (minimaal € 75.000,-) en een duur van 3-4 jaar. Per cohort kunt u één aanvraag indienen.

Deze ronde is nu gesloten, indienen is niet meer mogelijk.

Meer informatie kunt u vinden in de oproep “Aidsfonds’ open call for HIV Cure 2020”, waarin u ook de criteria voor en uitleg over het aanvraagformulier en het budget kunt vinden. Wij verzoeken u dit document aandachtig door te nemen, omdat de criteria strikt gehanteerd zullen worden.

 

Heeft u vragen? Mail dan naar research@aidsfonds.nl.


Documenten:

 1. Oproep “Aidsfonds’ open call for HIV Cure 2020”
 2. Toelichting ('Explanation') aanvraagformulier
 3. Terms & Conditions Aidsfonds Research


Toekenningen eerdere subsidieronden wetenschappelijk hiv-onderzoek

Gesloten subsidieronden wetenschappelijk hiv-onderzoek

NL4Cure

NL4Cure is een samenwerkingsverband van Nederlandse partijen die zich inzetten om de genezing van hiv te versnellen. Het bestaat uit vertegenwoordigers van mensen met hiv, onderzoekers aan een aantal Nederlandse universiteiten, hiv-behandelaren, hiv-verpleegkundigen, Stichting HIV Monitoring en Aidsfonds.

We zetten in op een hiv-genezing voor én samen met mensen met hiv.
Dit samenwerkingsverband bevindt zich in de opstartfase. Als één van de eerste activiteiten wordt er een gezamenlijke onderzoeksagenda opgesteld. Dat traject start in oktober 2018 en zal tot begin 2019 doorlopen waarin er op verschillende momenten mogelijkheden zullen zijn voor input.
Als uitgangspunten voor het NL4Cure samenwerkingsverband hanteren we dat we gelijkwaardige partners zijn met ruimte voor autonomie. We delen inhoudelijke kennis met elkaar waar mogelijk en er is ruimte is voor andere partijen om aan te sluiten bij het samenwerkingsverband als dit de doelstellingen versterkt.
Hieronder vindt u de vertegenwoordigers van de verschillende deelnemers; bij ieder van hen kunt u terecht met vragen over NL4Cure.

Vertegenwoordiging Contactpersoon
Hiv Vereniging Bertus Tempert
Nederlandse Vereniging van HIV Behandelaren (NVHB) Marc van der valk
V&VN Verpleegkundig Consulenten Hiv Gerjanne ter Beest
Aidsfonds Marein de Jong
Stichting Hiv Monitoring (SHM) Amsterdam Peter Reiss
UU Sociale wetenschappen John de Wit
Onderzoekers UMCU Monique Nijhuis
Onderzoekers ErasmusMC Charles Boucher
Onderzoekers Amsterdam UMC Godelieve de Bree
Onderzoekers Radboud Nijmegen David Burger


Kennis en producten toegankelijk en betaalbaar voor iedereen

Aidsfonds is van mening dat toegang tot de resultaten en producten die voorvloeien uit onderzoek voor iedereen van groot belang is. Zowel voor de eigen achterban, die ontwikkelde kennis wil inzien en wil weten waar de investeringen toe leiden, als voor wetenschappers en professionals die deze kennis kunnen gebruiken om verder onderzoek te doen en de doorontwikkeling naar bruikbare toepassingen te versnellen. Daarom onderschrijft Aidsfonds de 'Open Science' beweging en het Open access  standpunt van de samenwerkende gezondheidsfondsen (SGF). Dit betekent onder andere dat wij onze onderzoekers verplichten om hun artikelen in 'Open Access' tijdschriften te publiceren (tenzij er bijzondere redenen zijn om hiervan af te wijken) en in onze subsidievoorwaarden artikelen over Open Source, Open Access en toegang tot beschikbare en betaalbare producten (waaronder medicijnen) hebben opgenomen.

Small Grants 2020:
"hiv-genezing versnellen"


Aidsfonds steunt kleine, veelbelovende projecten die bijdragen aan het versnellen van een hiv-genezing.

Aidsfonds heeft zich ten doel gesteld om hiv-genezing te versnellen, waarbij de door NL4Cure gezamenlijk opgestelde onderzoeksagenda richtinggevend is. In 2018 en 2019 heeft Aidsfonds in totaal €7.4 miljoen gemobiliseerd dat voornamelijk geïnvesteerd is in onderzoeksprojecten naar het reservoir en naar het ontwikkelen van aanpakken om hiv te genezen. Daarnaast heeft Aidsfonds een impuls gegeven aan het sociaalwetenschappelijk onderzoek naar hiv-genezing en zal in 2020 geïnvesteerd worden in cohorten. Naast deze onderzoeksprojecten bieden we de mogelijkheid voor het indienen van ‘small grants’. De small grants hebben een maximaal budget van €10.000 per aanvraag.


Wat zoeken wij?
We zijn op zoek naar kleinschalige initiatieven die hiv-genezing kunnen versnellen. De initiatieven dienen aan te sluiten bij de NL4Cure initiatieven en bij actuele ontwikkelingen en/of worden gedreven door vernieuwing. De vorm van deze initiatieven staat vrij. Denk daarbij aan praktijkprojecten, initiatieven die gericht zijn op communicatie, disseminatie en het informeren/ betrekken van doelgroepen/professionals bij hiv-genezing en het verbinding van de NL4Cure beweging met internationale hiv-genezingsinitiatieven/projecten. Afgebakende onderzoeksprojecten die binnen dit budget passen zijn ook welkom.


Deze ronde is nu gesloten, indienen is niet meer mogelijk.

Afwegingscriteria

Inhoudelijk wordt een afweging gemaakt door te scoren op de volgende aspecten:

 • bijdrage aan het versnellen van hiv-genezing;
 • aansluiting bij de NL4Cure onderzoeksagenda;
 • het vernieuwende of aanvullende karakter van de activiteit ten opzichte van de bestaande projecten/ activiteiten;
 • het bereik in vergelijking met de kosten;
 • de kans dat het project na afloop wordt vervolgd;
 • de publiciteit voor Aidsfonds en diversiteit in het portfolio van Aidsfonds.


De formele criteria waaraan een small grant-aanvraag moet voldoen:

 • het thema moet hiv-genezing zijn;
 • het aangevraagde bedrag mag niet hoger zijn dan € 10.000,-;
 • de activiteit mag niet vallen binnen reguliere financieringskaders en/of reeds door Aidsfonds gefinancierde projecten;
 • de aanvrager moet gevestigd zijn in Nederland.

Advies en besluitvorming
De Raad van Bestuur (RvB) van Aidsfonds besluit op basis van het advies van de manager nationaal. De manager Nationaal wordt bijgestaan door zijn medewerkers, de voorzitter van de wetenschappelijke adviesraad en een afgevaardigde van Hiv Vereniging. Het besluit zal in december 2020 genomen worden.

Aan de subsidieaanvraag zijn voorwaarden verbonden. Bij toekenning van subsidie zullen deze Terms & Conditions gelden.

Internationale aidsbestrijdingsprojecten

Aids is in veel ontwikkelingslanden een groot probleem. Wereldwijd krijgen groepen die het hardst getroffen zijn nog steeds onvoldoende toegang tot preventie, zorg, behandeling en ondersteuning. Aidsfonds richt zich bij het ondersteunen van deze kwetsbare groepen met name op vernieuwende projecten. De Raad van Bestuur van Aidsfonds stelt jaarlijks prioriteiten vast. Oproepen voor voorstellen voor internationale projecten publiceren we op de Engelstalige websiteHeb je vragen, stuur dan een e-mail naar grants@aidsfonds.nl.

Individuele hiv-hulpverlening

 

Bureau HIV Financiële Bijdragen van Stichting Humanitas.


Een hiv-infectie kan extra kosten met zich meebrengen. Hierbij kan het gaan om kosten die iedereen maakt wanneer ze zorg ontvangen, zoals de eigen bijdrage voor de ziektekostenverzekering. Soms gaat het echter om kosten die specifiek gelden voor mensen met hiv, zoals flesvoeding om overdracht van hiv te voorkomen. Wanneer u deze extra kosten zelf niet kunt dragen, kan uw gemeente soms bijspringen in de kosten. Het Aidsfonds biedt daarnaast hulp in een aantal gevallen. Denk aan het vergoeden van flesvoeding voor baby’s, het vergoeden van de kosten van het aanvragen van een verblijfsvergunning of het vergoeden van de reiskosten van en naar het ziekenhuis. Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met het Bureau HIV Financiële Bijdragen van Stichting Humanitas.

 

Bureau HIV Financiële Bijdrage, telefoon: 06-10358201

Spreekuur maandag – dinsdag – woensdag - vrijdag van 13:00 tot 15:00 uur,  vanaf 4 februari 2019

 
Tot 24 december 2018 was het mogelijk om bij Aidsfonds een financiële bijdrage aan te vragen. Heeft u een toezegging van Aidsfonds? Dan kunt u uw betalingsbewijzen volgens de gemaakte afspraken bij Aidsfonds blijven indienen. Aidsfonds zal geen persoonlijke informatie overdragen aan de Stichting Humanitas.

Telefoon Aidsfonds: 020-6262669 (spreekuur woensdag van 9:00 tot 16:00 uur).

 

We gebruiken cookies om webbezoek (geanonimiseerd) te analyseren om verbeteringen aan te brengen, content van sociale netwerken te tonen en gericht online te kunnen adverteren. Als je hiermee akkoord bent, hoef je je voorkeuren niet te wijzigen. Meer informatie