Subsidiemogelijkheden

Aidsfonds heeft als missie: 'naar een wereld zonder aids'. Daarom kennen we subsidie toe aan veelbelovende,  vernieuwende projecten. In principe kun je alleen subsidie aanvragen in het kader van een oproep. Als er een lopende oproep is tot het indienen van voorstellen, kun je dat op deze pagina lezen.

Hier vind je ook informatie over alle gift- en subsidievormen die Aidsfonds kent om de nationale en internationale aidsbestrijding te stimuleren. Aan de subsidieaanvraag zijn voorwaarden verbonden. Bij toekenning van subsidie zullen deze Terms & Conditions gelden.

Hiv-projecten in Nederland

Er lopen op dit moment geen subsidierondes voor nationale praktijkprojecten.

Heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar subsidie@aidsfonds.nl

Wetenschappelijk hiv-onderzoek

Sinds 2002 steunt Aidsfonds wetenschappelijk onderzoek naar hiv en aids in Nederland. Hoe meer wetenschappelijke kennis, hoe eerder het einde van aids in zicht komt. Dit gebeurt door middel van subsidierondes, die gefinancierd worden uit de bijdrages van onze geweldige donateurs!


Subsidiebeleid wetenschappelijk onderzoek

Het subsidiebeleid wetenschappelijk onderzoek vloeit voort uit de organisatiestrategie "Geen tijd te verliezen" en het huidige beleid Subsidiebesteding wetenschappelijk onderzoek 2015 - 2020. In ons streven naar een wereld zonder aids in 2030 is wetenschappelijk onderzoek een essentieel onderdeel. In einddoel 4: ‘genezing van hiv’ willen wij bijdragen aan de genezing van hiv door € 10 miljoen te werven en mobiliseren voor baanbrekend wetenschappelijk onderzoek. Wetenschappelijk onderzoek kan ook nodig zijn om onze andere doelen, zoals nul nieuwe hiv-infecties in Nederland, te bereiken.


Lopende subsidieronden wetenschappelijk hiv-onderzoek

 • Subsidieronde Cohorts for HIV cure

In 2018 en 2019 heeft Aidsfonds €7.4 miljoen gemobiliseerd voor (onderzoeks)projecten die bijdragen aan het versnellen van een hiv-genezing.
Momenteel is er (nog) geen genezing beschikbaar, maar we zijn ervan overtuigd dat de komende jaren stappen zullen worden gezet om van laboratoriumwetenschap naar klinische studies te komen. Ter voorbereiding hierop streven we naar een vruchtbaar Nederlands klimaat door te investeren in de basisinfrastructuur voor cohorten.

Dankzij onze donateurs is in 2020 een budget van € 1.100.000 beschikbaar voor deze call.

Met deze oproep streeft Aidsfonds naar een versnelling in het vinden van een hiv-genezing door te investeren in de basisinfrastructuur voor cohorten

 

We zijn specifiek op zoek naar cohorten die een belangrijke bijdrage zullen leveren aan het versnellen van een hiv-genezing. Alleen voor bestaande cohorten kan subsidie worden aangevraagd, waarbij financiering kan worden gebruikt voor voortzetting en/of uitbreiding van het bestaande cohort.

Onderzoek en analyse van cohorten zijn uitgesloten van deze oproep.

Voor deze ronde:

 • Dient de aanvrager verbonden te zijn aan een Nederlandse organisatie die verantwoordelijk is voor (onderzoek met) bestaande hiv-genezingscohorten.
 • Kunt u financiering voor uw cohort aanvragen voor in totaal €350.000,- (minimaal € 75.000,-) en een duur van 3-4 jaar. Per cohort kunt u één aanvraag indienen.

U kunt een aanvraag indienen tot donderdag 10 september 2020, 11:00 uur.


Hoe u kunt indienen

Onderzoeksvoorstellen dienen te worden ingediend via het online aanvraagformulier, te vinden in ons aanvraagportaal: https://aidsfonds.grantplatform.com

 • Na het creëren van uw account ontvangt u een activeringsmail in uw e-mail; klik op ‘activeren’ om uw account te kunnen gebruiken.
 • Klik na het inloggen op ‘Start aanvraag’ (Start application) en selecteer Hoofdstuk (Chapter) ‘Aidsfonds’, Categorie (Category) ‘Aidsfonds - 2020 Cohorts for HIV Cure’

 

Meer informatie kunt u vinden in de oproep “Aidsfonds’ open call for HIV Cure 2020”, waarin u ook de criteria voor en uitleg over het aanvraagformulier en het budget kunt vinden. Wij verzoeken u dit document aandachtig door te nemen, omdat de criteria strikt gehanteerd zullen worden.

 

Heeft u vragen? Mail dan naar research@aidsfonds.nl.


Documenten:

 1. Oproep “Aidsfonds’ open call for HIV Cure 2020”
 2. Toelichting ('Explanation') aanvraagformulier
 3. Terms & Conditions Aidsfonds Research

 

 • Subsidieronde Humane Meetmodellen II van de Samenwerkende Gezondheidsfondsen

Bij het ontwikkelen van nieuwe medicijnen is het testen op dieren soms onontkoombaar. Het is onderdeel van het traject van laboratorium tot patiënt. Toch blijkt vaak dat resultaten uit dierproeven niet altijd vertaald kunnen worden naar de mens. Door betere humane meetmodellen te ontwikkelen, zoals een in het laboratorium nagemaakte en vereenvoudigde versie van een orgaan, kunnen de resultaten uit onderzoek beter en sneller toegepast worden bij mensen. Belangrijk is ook dat hiermee op termijn de wetenschap minder afhankelijk wordt van het gebruik van proefdieren.

De Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF; http://www.gezondheidsfondsen.nl/), Topsector LSH (Life Sciences & Health) en ZonMw- TTW stellen nu 5,5 miljoen euro voor publiek-private samenwerkingen beschikbaar voor de ontwikkeling van humane meetmodellen.

Het doel van het programma Humane meetmodellen is om de ontwikkeling van betere humane meetmodellen voor gezondheids(zorg)onderzoek te versnellen. De focus van de tweede call binnen dit programma ligt op de ontwikkeling van humane meetmodellen voor onderzoek naar ziekte en/of voor preventie van ziekte (inclusief toxiciteitsonderzoek). De resultaten moeten toepasbaar zijn voor meerdere ziekten dan wel impact hebben op meerdere patiëntgroepen.

Aanvragen kunnen worden ingediend tot medio juni 2020 door een consortium bestaande uit minimaal twee onderzoeksorganisaties en minimaal twee private partijen.

Voor meer informatie over deze call zie
http://www.gezondheidsfondsen.nl/humanemeetmodellen2-0/
en
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/ttw/partnership/humane-meetmodellen-2.0-voor-gezondheidsonderzoek-naar-ziekte-en-preventie.html

 

Op deze pagina's vindt u meer informatie over Aidsfonds' standpunt over het testen van medicijnen en de inzet van dierproeven

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar research@aidsfonds.nl.


Toekenningen eerdere subsidieronden wetenschappelijk hiv-onderzoek

 

NL4Cure

NL4Cure is een samenwerkingsverband van Nederlandse partijen die zich inzetten om de genezing van hiv te versnellen. Het bestaat uit vertegenwoordigers van mensen met hiv, onderzoekers aan een aantal Nederlandse universiteiten, hiv-behandelaren, hiv-verpleegkundigen, Stichting HIV Monitoring en Aidsfonds.

We zetten in op een hiv-genezing voor én samen met mensen met hiv.
Dit samenwerkingsverband bevindt zich in de opstartfase. Als één van de eerste activiteiten wordt er een gezamenlijke onderzoeksagenda opgesteld. Dat traject start in oktober 2018 en zal tot begin 2019 doorlopen waarin er op verschillende momenten mogelijkheden zullen zijn voor input.
Als uitgangspunten voor het NL4Cure samenwerkingsverband hanteren we dat we gelijkwaardige partners zijn met ruimte voor autonomie. We delen inhoudelijke kennis met elkaar waar mogelijk en er is ruimte is voor andere partijen om aan te sluiten bij het samenwerkingsverband als dit de doelstellingen versterkt.
Hieronder vindt u de vertegenwoordigers van de verschillende deelnemers; bij ieder van hen kunt u terecht met vragen over NL4Cure.

Vertegenwoordiging Contactpersoon
Hiv Vereniging Bertus Tempert
Nederlandse Vereniging van HIV Behandelaren (NVHB) Marc van der valk
V&VN Verpleegkundig Consulenten Hiv Gerjanne ter Beest
Aidsfonds Marein de Jong
Stichting Hiv Monitoring (SHM) Amsterdam Peter Reiss
UU Sociale wetenschappen John de Wit
Onderzoekers UMCU Monique Nijhuis
Onderzoekers ErasmusMC Charles Boucher
Onderzoekers Amsterdam UMC Godelieve de Bree
Onderzoekers Radboud Nijmegen David Burger


Kennis en producten toegankelijk en betaalbaar voor iedereen

Aidsfonds is van mening dat toegang tot de resultaten en producten die voorvloeien uit onderzoek voor iedereen van groot belang is. Zowel voor de eigen achterban, die ontwikkelde kennis wil inzien en wil weten waar de investeringen toe leiden, als voor wetenschappers en professionals die deze kennis kunnen gebruiken om verder onderzoek te doen en de doorontwikkeling naar bruikbare toepassingen te versnellen. Daarom onderschrijft Aidsfonds de 'Open Science' beweging en het Open access  standpunt van de samenwerkende gezondheidsfondsen (SGF). Dit betekent onder andere dat wij onze onderzoekers verplichten om hun artikelen in 'Open Access' tijdschriften te publiceren (tenzij er bijzondere redenen zijn om hiervan af te wijken) en in onze subsidievoorwaarden artikelen over Open Source, Open Access en toegang tot beschikbare en betaalbare producten (waaronder medicijnen) hebben opgenomen.

Internationale aidsbestrijdingsprojecten

Aids is in veel ontwikkelingslanden een groot probleem. Wereldwijd krijgen groepen die het hardst getroffen zijn nog steeds onvoldoende toegang tot preventie, zorg, behandeling en ondersteuning. Aidsfonds richt zich bij het ondersteunen van deze kwetsbare groepen met name op vernieuwende projecten. De Raad van Bestuur van Aidsfonds stelt jaarlijks prioriteiten vast. Oproepen voor voorstellen voor internationale projecten publiceren we op de Engelstalige websiteHeb je vragen, stuur dan een e-mail naar grants@aidsfonds.nl.

Small Grants 2020 

Er is op dit moment geen mogelijkheid om een aanvraag in te dienen

Aidsfonds steunt kleine, veelbelovende projecten die buiten ons beleid vallen
Niet alle projectideeën vallen binnen de voorwaarden van de subsidierondes van Aidsfonds. Vaak is dat jammer. Sommige projecten zijn veelbelovend en verdienen toch steun van ons.
Aidsfonds heeft subsidiebudgetten beschikbaar voor vernieuwing in Nederland, voor wetenschappelijk onderzoek en voor internationale projecten. Kleine projecten die daarbuiten vallen, kunnen aanspraak maken op een small grant.


De concurrentie is groot, het budget gering

Het aantal aanvragen overschrijdt altijd het beschikbare budget. Inhoudelijk wordt daarom een afweging gemaakt door te scoren op de volgende aspecten:

 • de ernst van het probleem
 • het relatieve belang voor de doelgroep van het stoppen van hiv en aids
 • het vernieuwende of aanvullende karakter van de activiteit
 • het bereik in vergelijking met de kosten
 • de kans dat het project na afloop wordt vervolgd
 • de publiciteit voor Aidsfonds.


De formele criteria waaraan een smallgrant-aanvraag moet voldoen:

 • het belangrijkste thema moet hiv of aids zijn
 • het aangevraagde bedrag mag niet hoger zijn dan € 10.000,-
 • de activiteit mag niet vallen binnen reguliere financieringskaders
 • het project moet gericht zijn op Nederland


Advies en besluitvorming
De Raad van Bestuur van Aidsfonds beslist. De manager Subsidieprogramma adviseert, daarbij bijgestaan door zijn medewerkers.

Individuele hiv-hulpverlening

 

Bureau HIV Financiële Bijdragen van Stichting Humanitas.


Een hiv-infectie kan extra kosten met zich meebrengen. Hierbij kan het gaan om kosten die iedereen maakt wanneer ze zorg ontvangen, zoals de eigen bijdrage voor de ziektekostenverzekering. Soms gaat het echter om kosten die specifiek gelden voor mensen met hiv, zoals flesvoeding om overdracht van hiv te voorkomen. Wanneer u deze extra kosten zelf niet kunt dragen, kan uw gemeente soms bijspringen in de kosten. Het Aidsfonds biedt daarnaast hulp in een aantal gevallen. Denk aan het vergoeden van flesvoeding voor baby’s, het vergoeden van de kosten van het aanvragen van een verblijfsvergunning of het vergoeden van de reiskosten van en naar het ziekenhuis. Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met het Bureau HIV Financiële Bijdragen van Stichting Humanitas.

 

Bureau HIV Financiële Bijdrage, telefoon: 06-10358201

Spreekuur maandag – dinsdag – woensdag - vrijdag van 13:00 tot 15:00 uur,  vanaf 4 februari 2019

 
Tot 24 december 2018 was het mogelijk om bij Aidsfonds een financiële bijdrage aan te vragen. Heeft u een toezegging van Aidsfonds? Dan kunt u uw betalingsbewijzen volgens de gemaakte afspraken bij Aidsfonds blijven indienen. Aidsfonds zal geen persoonlijke informatie overdragen aan de Stichting Humanitas.

Telefoon Aidsfonds: 020-6262669 (spreekuur woensdag van 9:00 tot 16:00 uur).

 

We gebruiken cookies om webbezoek (geanonimiseerd) te analyseren om verbeteringen aan te brengen, content van sociale netwerken te tonen en gericht online te kunnen adverteren. Als je hiermee akkoord bent, hoef je je voorkeuren niet te wijzigen. Meer informatie