Aidsfonds gebruikt cookies om het bezoek (geanonimiseerd) te analyseren om verbeteringen aan te brengen. Indien je hiermee akkoord bent, hoef je je voorkeuren niet te wijzigen. Meer informatie
Home  >  Dit doen wij  >  

Subsidiemogelijkheden

Aidsfonds heeft als missie: 'naar een wereld zonder aids'. Daarom kent Aidsfonds subsidie toe aan veelbelovende, vernieuwende projecten. In principe kun je alleen subsidie aanvragen in het kader van een oproep. Als er een lopende oproep is tot het indienen van voorstellen, kun je dat op deze pagina lezen.

Hier vind je ook informatie over alle gift- en subsidievormen die Aidsfonds kent om de nationale en internationale aidsbestrijding te stimuleren. Aan de subsidieaanvraag zijn voorwaarden verbonden.

Hiv-projecten in Nederland

Aidsfonds subsidieert projecten om de aidsbestrijding in Nederland te versterken. Ieder jaar selecteren we thema's die dringend om aandacht vragen.

De subsidieronde 2017 is gesloten.

Heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar subsidie@aidsfonds.nl

Wetenschappelijk hiv-onderzoek

Sinds 2002 steunt Aidsfonds wetenschappelijk onderzoek naar hiv en aids in Nederland. Hoe meer wetenschappelijke kennis, hoe eerder het einde van aids in zicht komt. Dit gebeurt door middel van subsidierondes, die gefinancierd worden uit de bijdrages van onze geweldige donateurs!

Subsidiebeleid wetenschappelijk onderzoek Aidsfonds

Het subsidiebeleid wetenschappelijk onderzoek vloeit voort uit de organisatiestrategie "Geen tijd te verliezen" en het huidige beleid Subsidiebesteding wetenschappelijk onderzoek 2015 - 2020. In ons streven naar  een wereld zonder aids in 2030 is wetenschappelijk onderzoek een essentieel onderdeel. In einddoel 4: "genezing van hiv" willen wij bijdragen aan de genezing van hiv door € 10 miljoen te werven en mobiliseren voor baanbrekend wetenschappelijk onderzoek. Wetenschappelijk onderzoek kan ook nodig zijn om onze andere doelen, zoals nul nieuwe hiv-infecties in Nederland, te bereiken.

Kennis vrij toegankelijk voor iedereen

Aidsfonds is van mening dat beschikbaarheid van de resultaten van ons onderzoek voor iedereen van groot belang is. Zowel voor de eigen achterban, die ontwikkelde kennis wil inzien en wil weten waar de investeringen toe leiden, als voor wetenschappers en professionals die deze kennis kunnen gebruiken om verder onderzoek te doen en de doorontwikkeling naar bruikbare toepassingen te versnellen. Daarom onderschrijft Aidsfonds de 'Open Science' beweging en het Open access standpunt van de samenwerkende gezondheidsfondsen (SGF). Dit betekent onder andere dat wij onze onderzoekers verplichten om hun artikelen in 'open access' tijdschriften te publiceren (tenzij er bijzondere redenen zijn om hiervan af te wijken).

Subsidieronde: Publiek Private Samenwerking - Immunologie 'Afweer uit Balans'

Aidsfonds is één van de 21 gezondheidsfondsen binnen de SGF (Samenwerkende Gezondheidsfondsen). De SGF en Topsector Life Sciences and Health (LSH) stellen samen € 2,75 miljoen beschikbaar voor een publiek-privaat onderzoeksinitiatief op het gebied van immunologie.

Aidsfonds denkt dat dit programma kan leiden tot nieuwe inzichten op het gebied van de behandeling, genezing en/of preventie van hiv en wijzen u dan ook graag op deze mogelijkheid.

Deze subsidieronde wordt uitgevoerd door de NVVI en de SGF. Let goed op de (financiële) voorwaarden. De deadline voor de indiening van de vooraanmelding is 19 februari 2018, 13.00 uur. Voor meer informatie, zie de website van de NVVI.

Heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar research@aidsfonds.nl.

Internationale aidsbestrijdingsprojecten

Aids is in veel ontwikkelingslanden een groot probleem. Wereldwijd krijgen groepen die het hardst getroffen zijn nog steeds onvoldoende toegang tot preventie, zorg, behandeling en ondersteuning. Aidsfonds richt zich bij het ondersteunen van deze kwetsbare groepen met name op vernieuwende projecten. De Raad van Bestuur van Aidsfonds stelt jaarlijks prioriteiten vast. Oproepen voor voorstellen voor internationale projecten publiceren we op de Engelstalige websiteHeb je vragen, stuur dan een e-mail naar grants@aidsfonds.nl.

AIDS 2018

Van 23 tot 27 juli 2018 vindt in Amsterdam het Wereld Aids Congres plaats. Dit congres trekt naar schatting 20.000 deelnemers uit de hele wereld.

Rond het congres worden veel activiteiten georganiseerd en het congres zal veel aandacht trekken. Aidsfonds hoopt dat door de activiteiten en de aandacht:

   • De urgentie voor hiv/aids in Nederland (problematiek nationaal en internationaal) bij het algemeen publiek en bij politici omhoog gaat.
   • Dat het Nederlandse werk bekender wordt bij een internationaal publiek
   • En dat professionals, collega(organisatie)s en mensen met hiv uit Nederland worden betrokken bij het congres.

 
Aidsfonds heeft een bedrag ter beschikking van € 100.000 voor dit doel. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

   • Het belangrijkste thema moet ten minste een van de hierboven genoemde doelen bevatten.
   • Het aangevraagde bedrag mag niet hoger zijn dan € 10.000,-
   • Per organisatie kan maar één aanvraag worden ingediend.
   • De aanvraag wordt ingediend door een Nederlandse organisatie met aantoonbare ervaring op het gebied van hiv en aids.
   • De activiteit mag niet vallen binnen reguliere werk of financieringskaders.

 
Er zijn twee uiterste data voor het indienen van een voortel:

   • ronde 1 uiterste termijn 15 september 2017, 13.00 uur
   • ronde 2 uiterste termijn 15 november 2017 13:00 uur.


Aidsfonds zal een afweging maken tussen de ingediende voorstellen op basis van de volgende criteria:

   • Onderbouwing probleem en de aanpak
   • De inschatting van de kans van slagen?
   • De doelgroep en het bereik?
   • Kosten in vergelijking met de doelstelling?
   • Hoe verhoudt de activiteit zich met andere voorstellen en reeds bestaande initiatieven?

Hier kunt u het aanvraagformulier downloaden.

Individuele hiv-hulpverlening

Ziek zijn brengt vaak extra kosten met zich mee. Voor mensen met hiv, die door hun ziekte in financiële problemen dreigen te komen, kan Individuele Financiële Bijdragen van Aidsfonds bijspringen. Het gaat veelal om kosten die een gevolg zijn van hiv en die niet worden vergoed via bijvoorbeeld een teruggave van de belasting voor chronisch zieken of bijdrages op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning.